Etusivu | Yritys | Yhteistyössä

YHTEISTYÖSSÄ

Jatkuva kehittäminen on osa Clean Watersin toimintaa. Seuraamme vesialan kehitystä ja teemme tiivistä yhteistyötä alan tutkimuslaitosten kanssa. Vesienkäsittelyratkaisujemme taustalla on lukuisa joukko tutkimus- ja kehityshankkeita.

Teemme mielellämme yhteistyötä eri toimijoiden kanssa puhtaiden vesien puolesta.

Päästösäästö-hankkeella parempi maaperän kasvukunto ja pienempi vesistökuormitus

Maan kasvukunto ja oikeanlainen mururakenne on keskeinen tekijä maatalousalueilta tulevan vesistökuormituksen muodostumisessa. PäästöSäästö-hankkeessa testataan erilaisia maanparannus- ja aktivointiaineita maaperän kasvukunnon parantamiseksi. Clean Waters on mukana hankkeessa yhteistyössä Soilfood Oy:n, Biokasvu Oy:n ja Luonnonvarakeskuksen kanssa testaamassa maanparannusturpeen ja nestemäisten humusaineiden soveltuvuutta pellon kasvukunnon ja kasvien kasvun tehostamiseen. Hanke on kaksivuotinen (2016-2017), ja sitä tukee Varsinais-Suomen ELY-keskus EU:n Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman vesien suojelun ja ravinteiden kierrätyksen erillisrahoituksesta.

 

Lue lisää

Uudet innovatiiviset vesienkäsittelymenetelmät

Esimerkkinä tutkimus- ja kehityshankkeista, jossa olemme partnerina on StormFilter-hanke. Hanketta johtaa VTT Oy yhteistyössä Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston kanssa. Hanke toteutetaan yhteistyössä 17 suomalaisen partnerin kanssa, jotka kattavat laajan toimijajoukon viranomaisista materiaalitoimittajiin ja hulevesisuunnittelijoihin. Hankkeen päärahoittajana on Tekes.

StormFilter-hanke vastaa hulevesien hallinnan haasteisiin kaupunkiympäristössä. Tutkimuksen tavoitteena on parantaa hulevesien hallintaa kehittämällä materiaaleja ja keinoja puhdistaa hulevesiä nykyistä paremmin.

Lue lisää StormFilter-hankkeesta 

Kaukokartoituksella arvokasta tietoa

Clean Waters oli mukana TEKES-osarahoitteisessa HSI-Stereo – Hyperspectral stereoscopic imaging in remote sensing –hankkeessa.

Hyperspektrikamerateknologia on nopeasti kasvava tutkimusala. Suomi on HSI-järjestelmien pioneerimaa. Teknologia avaa uusia mahdollisuuksia ympäristön monitorointiin ja kuvantamiseen, mikä on tullut entistäkin tärkeämmäksi ilmastonmuutoksen ja muidenkin ympäristöhaasteiden johdosta.

HSI-Stereo –hankkeessa tavoitteena oli kamerateknologioiden, kuvankäsittelyn ja loppukäyttäjäsovellusten kehittäminen kaukokartoituksessa. Clean Waters oli yksi hankkeen yrityspartnereista. Clean Watersin tavoitteena tässä tutkimushankkeessa oli saada lisätietoa menetelmän soveltuvuudesta veden orgaanisen aineen (CDOM) kulkeutumisen kartoittamiseen, tähtäimenä kokonaisvaltainen valuma-aluetason tarkastelu. Clean Waters toimi hankkeessa datankeruukohteiden ja loppukäyttökokemusten tarjoajana.

Projektin toteuttivat VTT, Jyväskylän yliopisto, Geodeettinen laitos ja Metla. Projekti toteutettiin 2014-2015.

Lue hankkeen tuloksista 

Kestävä kehitys osaksi yritysten arvoverkkoa

Clean Waters oli mukana TEKESin osarahoitteisessa STRASUS – Strategic business models and governance for sustainable solutions -hankkeessa.

Siirtyminen kohti kestävää liiketoimintaa edellyttää merkittäviä muutoksia suunnittelun, valmistuksen ja käytön näkökulmien yhdistämiseksi. StraSus -hankkeessa tutkittiin, miten verkostoituneet yritykset voisivat luoda uusia kestäviä ratkaisuja osana tuotteiden ja palveluiden kehitysprosesseja.

Tutkimus edesauttaa kestävän liiketoiminnan innovaatioiden kehittämistä yrityksissä ja uusien toimintamallien syntyä yritysten välisessä yhteistyössä. Yksilöllisiä ratkaisuja ja strategioita kehitetiinn ja testattiin yhdessä StraSus-hankkeeseen osallistuvien yrityksen ja näiden arvoverkostojen kanssa. Clean Watersin tavoitteena oli hyödyntää hanketta ja sen työkaluja palvelukonseptien luomisessa sekä Clean Watersin sidosryhmä- ja kumppaniverkoston rakentamisessa.

Tutkimus toteutettiin VTT:n, Aalto-yliopiston, Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston yhteistyössä. Tutkimuksen päärahoittaja oli Tekes, ja StraSus- projekti kuului Tekesin Green Growth –tutkimusohjelmaan. Projekti toteutettiin 2014-2015. 

 

Jaa sivu: