Etusivu | Referenssit | Esimerkkikohteet

TURVETUOTANNON VESIENKÄSITTELYN ESIMERKKIKOHTEITA

 

Case:

Verkanevan pintavalutuskenttä

Vihannissa sijaitseva Verkanevan pintavalutuskenttä on turvetuotannon vesienkäsittelyrakenne, joka on tehty turvetuotannon ympäristöluvan määräysten mukaisesti. Turvetuotannossa vesienkäsittelyrakenteet on esitettävä jo ympäristöluvan hakuvaiheessa ja niiden on oltava kooltaan vähintään ohjearvot täyttäviä. Pintavalutukselle oli rakentamisaikaan voimassa mitoitusarvo 3,8 % valuma-alueen pinta-alasta. Verkanevan pintavalutuskenttä toteutui 4,6 hehtaarin suuruisena, mikä on noin 7 % sen 66-hehtaarisesta valuma-alueesta. Lue lisää

Case:

Linnunsuon kosteikko

Kontiolahdelle vuosina 2012–2013 rakennettu Linnunsuon kosteikko perustettiin vesiensuojelullisista syistä. Kosteikko toimii seuraavana maankäyttömuotona Vapo Oy:n turvetuotannon jälkeen. Alueen maaperä sisältää luonnostaan potentiaalisesti happamuutta aiheuttavia rikkiyhdisteitä. Kosteikon perustamisen tavoitteena on estää alueen turpeen alapuolisen maa-aineksen hapettuminen ja siten estää liiallinen happamuuskuormitus alapuolisiin vesistöihin. Lue lisää

Case:

Pakinsuon kasvillisuuskenttä

Juvan Pakinsuolle, turvetuotannosta poistuneelle suopohjalle, perustettiin ympäristöluvan hakemisen yhteydessä kasvillisuuskenttä vuonna 2006. Lupamääräysten mukaan turvetuotantoalueen kuivatusvedet tulee johtaa kentälle ympärivuotisesti ja sen puhdistustehoa tulee seurata säännöllisesti. 6,3 hehtaarin suuruisen, ruokohelpeä kasvavan kasvillisuuskentän valuma-alue on kooltaan 150 hehtaaria. Lue lisää

Case:

Alkkian kosteikko

Alkkian kosteikko on Karvialla Länsi-Suomessa sijaitseva Vapo Oy:n turvetuotannon vesienkäsittelykosteikko. Se toimii vesiensuojelullisessa mielessä hyvin: kosteikko pidättää yläpuolisilta turvealueilta huuhtoutuvaa kiintoainetta sekä ravinteita, jotka aiheuttavat vesistöjen samentumista ja rehevöitymistä.

Lue lisää

Case:

Hirvinevan kosteikko

Limingassa Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsee Hirvinevan monivaikutteinen kosteikko, joka on perustettu seuraavaksi maankäyttömuodoksi turvetuotannon jälkeen. Sen perustamisessa ja hoidossa on huomioitu erityisesti alueen virkistyskäyttö sekä luonnonsuojelulliset näkökohdat. Se on perustettu käytöstä poistuneelle turvetuotantoalueelle vuonna 1995. Lue lisää