Etusivu | Palvelut | Rakennettu ympäristö

Rakennettu ympäristö

Luonnonmukaisella hulevesiratkaisuilla voidaan vähentää rakennetun ympäristön haitallisia vaikutuksia vesistöihin
ja luoda elämyksellisiä, hyvinvointia edistäviä ympäristöjä.

 

Hulevesien hallinta

Hulevedet ovat taajamissa lumen sulannasta ja sadannasta syntyviä pintavaluntavesiä. Kestävä hulevesien hallinta on hajautettua eli se alkaa kiinteistöillä ja jatkuu alempana valuma-alueen ojissa ja puroissa. Clean Watersin hulevesien hallintaratkaisuilla pyritään veden määrän vähentämiseen, virtaamien tasaamiseen ja tarpeen mukaan veden puhdistamiseen. Ratkaisuilla voidaan lisätä luonnon monimuotoisuutta ja viihtyvyyttä, jotka vaikuttavat lähiasukkaiden elämänlaatuun. Lue lisää

Kaatopaikkojen ja muun pistemäisen kuormituksen hallinta

Esimerkiksi kaatopaikat ja teollinen toiminta voivat aiheuttaa haittaa vesistökuormituksen muodossa. Kuormituksen vähentämistarve voi olla seurausta ympäristöluvan ehdoista tai vapaaehtoista toimintaa ympäristön hyväksi. Clean Waters suunnittelee ja toteuttaa räätälöidyt puhdistusratkaisut vaativiin asiakaskohteisiin. Lue lisää

Taajamapurojen kunnostukset

Taajama-alueilla luonnontilaisia puroja on jäljellä enää hyvin vähän. Suuri osa puroista on perattu maan kuivattamiseksi ja niitä on myös putkitettu rakentamisen tieltä. Puroihin päätyvät rakennetun ympäristön haitta-aineita sisältävät hulevedet. Purokunnostusten tavoitteena on puron ekologian palauttaminen lähemmäksi luonnon tilaa. Clean Waters tekee virtavesikunnostuksia ja niihin liittyviä valuma-aluekunnostuksia vesiensuojelurakenteineen.

Lampien ja järvien kunnostukset

Rakennetussa ympäristössä lammet ja järvet vastaanottavat hulevesikuormitusta, joka voi heikentää niiden tilaa. Kuormitus näkyy esimerkiksi liettyminä ja rehevöitymisenä. Kunnostuksia voidaan tehdä järven tai lammen ekologian parantamiseksi ja virkistyskäytön edistämiseksi. Clean Waters suunnittelee ja toteuttaa vesistökunnostukset sekä niihin liittyvät valuma-aluekunnostukset ammattitaidolla.