Etusivu | Palvelut | Pintavalutuskenttä

Pintavalutuskenttä

Pintavalutuskenttä on kosteikkotyyppi, joka on perustettu joko luonnontilaiselle tai ojitetulle suoalueelle ja jossa on vähintään 0,5 metrin paksuinen turvekerros. Pintavalutuskentällä ei ole pysyvästi avovesipintaisia alueita, vaan puhdistettava vesi virtaa turpeen pintakerroksissa. Pintavalutusta voidaan käyttää ympärivuotisesti vesienkäsittelyyn.

Pintavalutuskentästä saatavia hyötyjä:

  • Vesien puhdistus
  • Alueelle tyypillisen suoluonnon säilyminen ja ennallistuminen ojitetuilla alueilla
  • Pidentää viipymää ja tasaa siten tulvahuippuja

Pintavalutuksella poistetaan parhaimmillaan yli 80 prosenttia tulevasta kiintoainepitoisuudesta. Ravinteista pintavalutuksella voidaan keskimäärin poistaa ojittamattomilla alueilla 35 % fosforista ja 27 % typestä. Ojitetuilla alueilla luvut ovat vastaavasti 20 % ja 22 %.

Miten pintavalutuskenttä toimii vesiensuojelussa?

Pintavalutuskenttiä voidaan käyttää esimerkiksi turvetuotannon vesienkäsittelyssä, turvemaiden metsätaloudessa ja turvepeltojen vesienkäsittelyssä.

Pintavalutuskentän toimintaa voidaan verrata suoluonnossa tapahtuvaan normaaliin vesien kulkuun ja maaperässä puhdistumiseen. Vedet johdetaan pintavalutuskentälle yläpuoliselta altaalta ja jaetaan kentälle jako-ojan tai -putkiston avulla. Veden mahdollisimman tasainen jakautuminen pintavalutuskentälle takaa parhaan lopputuloksen.

Pintavalutuskentän kasvillisuus ja turvekerros toimivat mekaanisina suodattimina, joihin kiintoaines pidättyy. Liukoiset ravinteet ja rauta pidättyvät turvekerroksiin kemiallisten ja biologisten prosessien vaikutuksesta. Suotautumisessa maaperä sitoo kiintoainetta, humusta, rautaa ja ravinteita. Samalla kasvien juuristo ottaa vettä sekä vedessä olevia epäorgaanisia ravinteita kasvuunsa.

Pintavalutuskentän perustaminen

Pintavalutuskentän perustamisessa oikeantyyppisen alueen valinnalla on suuri merkitys. Ojittamattomat karut alueet ovat ensisijainen valinta. Ojitetuilla alueilla on kiinnitettävä huomiota alueen muuttuneisuuteen: jos yleisnäkymä on edelleen suomainen ja ojat ovat matalia tai umpeenkasvaneita, onnistuu pintavalutus usein hyvin. Mitä muuttuneempi ja kuivempi alue jo on, sitä kauemmin optimaalisten puhdistusolosuhteiden saavuttaminen kestää.
Vapo Oy:llä on käytössään yli 400 pintavalutuskenttää turvetuotannon vesienkäsittelyssä.

Jaa sivu: