Etusivu | Palvelut | Metsätalous

Metsätalous

Metsätalouden valumavesien käsittelyllä luonnonmukaisilla menetelmillä voidaan vähentää vesistökuormitusta, lisätä luonnon monimuotoisuutta, tasata virtaamia, lisätä virkistysarvoa ja nostaa metsäkiinteistöjen arvoa.

 

Metsätalouden valumavesien hallinta

Valtaosa metsätalouden aiheuttamasta vesistökuormituksesta johtuu ojituksista ja metsänuudistushakkuista. Eroosiosta johtuva ainesten kulkeutuminen ja veden samentuminen ovat merkittävimmät metsätalouden aiheuttamat vesistöhaitat. Metsätalouden valumavesien käsittelyssä luonnonmukaisilla menetelmillä voidaan vähentää vesistökuormitusta. Lisäksi ratkaisut lisäävät luonnon monimuotoisuutta, tasaavat virtaamia, lisäävät virkistysarvoa ja nostavat metsäkiinteistöjen arvoa. Clean Watersin suunnittelemia ja toteuttamia metsätalouden vesienkäsittelyratkaisuja ovat esimerkiksi monivaikutteiset kosteikot, pintavalutuskentät, laskeutusaltaat, pohjapadot, suodattimet sekä soiden ennallistamiseen tähtäävät toimenpiteet.

Virtavesikunnostukset

Erilaiset toimenpiteet kuten patoaminen ja perkaaminen, maankuivatus ja voimatalous ovat muuttaneet purojen ja jokien hydrologiaa sekä heikentäneet veden laatua ja eliöstön elinolosuhteita. Virtavesikunnostusten tavoitteena on puron ekologian palauttaminen luonnontilaisemmaksi. Virtavesien kunnostuksilla saavutetaan ekologisia, taloudellisia, maisemallisia ja vedenlaadullisia hyötyjä. Lisäksi kiinteistöjen arvo kasvaa. Clean Waters tekee virtavesikunnostuksiin ja valuma-aluekunnostuksiin liittyviä vesiensuojelurakenteita. Erilaisia virtavesien kunnostustoimenpiteitä ovat esimerkiksi ruoppaukset, suisteiden asennukset, eroosiosuojaukset ja puu- tai kiviaineksen lisäys uomaan lohikalojen suojapaikoiksi ja kutualueiksi. Lue lisää

Riistakosteikot

Riistakosteikon avulla hoitamaton, veden vaivaama joutomaa voidaan saada hyötykäyttöön, sillä metsästyksen ohella kosteikko palvelee monia muita tavoitteita, joista keskeisimpänä on luonnon monimuotoisuuden lisääntyminen. Rakennetulla kosteikolla riistalintujen yksilömäärät voivat olla hyvinkin suuria ja onnistunut jahti on mitä todennäköisin. Kosteikko tarjoaa elinympäristön monille eri eläinlajeille. Kosteikon avulla luonnon monimuotoisuus, virkistyskäyttö ja maisema monipuolistuu. Clean Waters suunnittelee ja toteuttaa riistakosteikot erityisesti sorsalintujen menestystä ja tuottokykyä silmällä pitäen.