Etusivu | Palvelut | Menetelmät

Menetelmät

 Clean Waters käyttää vesienkäsittelyssä luonnonmukaisia menetelmiä. Luonnonmukaisissa menetelmissä hyödynnetään luonnon omia prosesseja veden puhdistamiseksi. Menetelmät perustuvat koeteltuihin ratkaisuihin, kuten kosteikkorakentamiseen, joita voidaan täydentää uusilla, innovatiivisilla tekniikoilla.

Vapo on vuosien varrella kehittänyt, suunnitellut ja rakentanut tuhansia vesienpuhdistusrakenteita turvetuotannon vesien käsittelemiseksi. Laskeutusaltaiden ja virtaamansäätöpatojen jälkeen puhdistusmenetelminä käytetään pintavalutusta tai erilaisia kosteikkoja.

Kosteikkoja käytetään laajasti eri maankäyttömuotojen vesiensuojelussa, tulvien tasaamisessa ja luonnon monimuotoisuuden lisäämisessä. Kosteikot soveltuvat hyvin hulevesien puhdistamiseen. Kosteikot voivat myös toimia lähivirkistys- ja riistanhoitoalueina. Kosteikko voi olla luonnontilaisuutta hyödyntävä tai täysin rakennettu. Kosteikossa valumavesi puhdistuu luonnon omissa fysikaalisissa, kemiallisissa ja biologisissa prosesseissa suotautuessaan maan ylimpien kerrosten sekä kasvillisuuden lävitse.

Kemiallinen puhdistaminen tulee kyseeseen ainoastaan erittäin vaativissa kohteissa, joissa luonnonmukaisilla vesienkäsittelymenetelmillä ei päästä tarvittavaan puhdistustehokkuuteen.

Jaa sivu:
 

 

 

Laskeutusaltaat ja virtaamansäätöpadot

Laskeutusallas on kaivamalla tai patoamalla tehty allasmainen osa virtaavassa ojassa tai uomassa. Vettä painavampi kiintoaine laskeutetaan altaan pohjalle hidastamalla veden virtausnopeutta. Virtaamansäätöpadolla voidaan hidastaa virtaamaa uomassa. Tällöin ojastoon voi laskeutua kiintoainetta ja toisaalta sinne jo laskeutunut kiintoaine ei lähde liikkeelle.

Pintavalutuskentät

Pintavalutuskenttä on kosteikkotyyppi, joka on perustettu joko luonnontilaiselle tai ojitetulle suoalueelle ja jossa on vähintään 0,5 metriä paksu turvekerros. Pintavalutuskentällä ei ole pysyvästi avovesipintaisia alueita, vaan puhdistettava vesi virtaa turpeen pintakerroksissa. Pintavalutuskentän toimintaa voidaan verrata suoluonnossa tapahtuvaan normaaliin vesien kulkuun ja maaperässä puhdistumiseen. Lue lisää

Kosteikot

Kosteikko on vetinen maa-alue, joka on veden peittämä ainakin osan vuodesta. Monivaikutteinen kosteikko on pysyvästi avovesipintaa eli se on rakenteeltaan allasmainen. Kosteikon vesiensuojelullisesti tärkein mekanismi on veden viipymän lisääminen. Kosteikot edistävät vesiensuojelun lisäksi luonnon monimuotoisuutta ja riistanhoitoa. Lue lisää

Kasvillisuuskenttä

Kasvillisuuskenttä on luonnonmukainen vesien puhdistusmenetelmä, jossa vesi johdetaan ympäristöstään eristetyn, kasvillisuuden peittämän kentän läpi. Sen puhdistuskyky perustuu laskeutumiseen, imeytymiseen, mekaaniseen suodatukseen, biologiseen sidontaan sekä haihduntaan. Lue lisää