Etusivu | Palvelut | Kosteikko

Monivaikutteinen kosteikko ja riistakosteikko

Kosteikko on vetinen maa-alue, joka ainakin osan vuodesta on veden peittämä. Monivaikutteinen kosteikko on rakennettu kosteikko, joka edellyttää vaihtelevasti kaivuutöitä perustamispaikasta riippuen. Kyseisessä kosteikkotyypissä on pysyvästi avovesipintaa eli se on rakenteeltaan allasmainen. Syvän ja matalan veden alueiden vuorottelu on rakenteelle tyypillistä.

Kosteikosta saatavia hyötyjä:

  • Vesien puhdistus ja suojelu
  • Virkistyskäyttö ja maisemallinen arvo
  • Luonnon monimuotoisuuden lisääntyminen
  • Riistalintujen metsästys
  • Tulvien tasaus ja vesien varastointi

Miten kosteikko toimii vesiensuojelussa?

Kosteikkoja voidaan käyttää esimerkiksi maa- ja metsätalouden sekä turvetuotannon valumavesien puhdistamiseen, hulevesien puhdistamiseen ja tulvien tasaamiseen, sekä ravinteiden ja veden kierrätykseen.

Kosteikon vesiensuojelullisesti tärkein mekanismi on veden viipymän lisääminen. Veden virtauksen hidastumisen myötä vettä painavampi kiintoaine laskeutuu kosteikon pohjaan. Se voi myös suotautua ja pidättyä maakerrokseen tai kasvillisuuteen. Vesistöjä rehevöittäviä ravinteita kosteikolla voi pidättyä kiintoaineeseen, maaperään tai kosteikon kasvillisuuteen sitoutumalla.

Jotta kosteikko toimii tehokkaasti, sen on oltava riittävän suuri suhteessa kuormitukseen ja valuma-alueen kokoon. Oikein suunnitellulla kosteikolla on päästy erinomaisiin tuloksiin kiintoaineen, typen ja fosforin poistossa.

Tasaamalla veden virtaamaa kosteikot vähentävät myös tulvahuippuja ja toimivat veden varastoina kuivina kausina. Rehevä kosteikkokasvillisuus tarjoaa elinympäristön laajalle kirjolle eläinlajeja. Eläinlajeista silmiinpistävimpiä ovat erilaiset lintulajit, joille kosteikot ovat elintärkeitä.

Riistakosteikko

Riistakosteikolla tarkoitetaan monivaikutteista kosteikkoa, jolla voidaan metsästää. Se toteutetaan sorsalintujen menestystä ja tuottokykyä silmällä pitäen. Riistakosteikon avulla hoitamaton, veden vaivaama joutomaa voidaan saada hyötykäyttöön, sillä metsästyksen ohella kosteikko voi palvella monia muita tavoitteita, joista keskeisimpänä luonnon monimuotoisuuden lisääntyminen.

Vapo Oy on rakentanut turvetuotantoalueilleen reilusti yli 100 monivaikutteista kosteikkoa. Näistä osa toimii turvetuotannon vesienkäsittelymenetelminä ja osa jälkikäyttökosteikkoina. Jälkimmäisissä harjoitetaan myös metsästystä.

Vesilintukohteen suunnittelu

Riistakosteikon suunnittelussa pyritään vaihtelevaan vesisyvyyteen, koska eri sorsalintulajit ruokailevat erilaisissa ympäristöissä. Sorsista puolisukeltajat, kuten esimerkiksi heinäsorsa, vaativat alle puolen metrin syvyistä rantavettä tai kasvillisuusalueita. Ne ruokailevat pyrstö veden pinnalla. Sukeltajasorsat, kuten esimerkiksi telkkä, etsivät ravintoa sukeltamalla ja niitä tapaa syvemmiltä avovesialueilta

Monimuotoisuuden lisäämiseksi rantaviiva suunnitellaan mutkittelevaksi ja loivareunaiseksi, koska monille lintulajeille matalan veden alueet ovat tärkeitä. Optimaalinen avovesipinnan ja kasvillisuusalan suhde on noin 1:1. Näiden olisi hyvä jakautua melko tasaisesti, jolloin kosteikolle muodostuu lammikoiden ja kasvillisuusvyöhykkeiden mosaiikki. Kosteikolle voidaan myös rakentaa saarekkeita.

Sorsalintujen ravintona toimivien vesiselkärangattomien määrää ja siten poikastuottoa kosteikolla voidaan edesauttaa siten, että allas vesitetään sen ollessa kasvittunut. Kosteikko on syytä varustaa patorakenteella, joka mahdollistaa kosteikon tyhjentämisen ja tarvittaessa pohjan kasvittamisen. Toisaalta kalojen pääsy kosteikolle tulisi estää, koska ne kilpailevat vesilintujen poikasten kanssa samasta ravinnosta. Rannoille perustettavat riistapellot tarjoavat riistalintujen lisäksi ravintoa peuroille ja metsäkauriille.

Vesilintukohteen hoitaminen

Vastaperustetut kosteikot kuhisevat elämää, koska ravintoa on saatavilla paljon. Kosteikko kuitenkin kasvaa umpeen pikku hiljaa luonnon kiertokulun mukaisesti. Riistakosteikko vaatii aktiivista hoitoa, kuten ranta- ja vesikasvillisuuden poistoa, jotta sen vetovoima vesilintujen parissa säilyy. Säännöllinen pienpetojen pyynti on myös tarpeen.

Jaa sivu: